Služby

Business analýza a konzultácia

Business analýzou v úvodnej fáze spolupráce s klientom identifikujeme business procesy, potreby a požiadavky a na základe nich odporučíme klientovi to najvhodnejšie ICT riešenie. Cieľom detailnej analýzy súčasných procesov klienta, je navrhnúť riešenie, ktoré prinesie kvantifikovateľné benefity v podobe úspory nákladov, lepšej organizácie práce, rýchlejšej a efektívnejšej komunikácie a v konečnom dôsledku k dosahovaniu lepších hospodárskych výsledkov klienta. Riešenie môže často zahŕňať odporúčané zmeny v organizácii, procesoch alebo v strategickom plánovaní a rozvoji vnútornej politiky, ale takisto zavedenie nového informačného systému alebo ICT prostriedkov. V rámci business analýzy vypracujeme funkčnú a technickú špecifikáciu riešenia v nevyhnutnom rozsahu, ktorá sa stane podkladom pre implementáciu.

  • Optimalizácia business procesov
  • Katalóg požiadaviek
  • Definovanie enterprise architektúry
  • Návrh riešenia a dizajn

Dátové analýzy a reporting

Business intelligence (BI) a dátové analýzy sú podstatné pre rýchle a efektívne rozhodovanie, riadenie procesov, identifikáciu trendov a prípadných problémov. Technikami a nástrojmi dátovej analýzy dokážeme zanalyzovať veľké množstvo zozbieraných dát a transformovať ich do prehľadnej podoby. Našim cieľom je vytvoriť pre klienta analytické modely, ktoré dokážu poskytnúť relevantné a aktuálne podklady na všetkých úrovniach riadenia, pre operatívne, ale aj dlhodobé strategické rozhodovanie. Pomocou analýzy historických dát a „what-if“ analýzy je možné sledovať dopady vašich rozhodnutí v budúcnosti a predvídať možné udalosti. S pomocou najnovších BI nástrojov sprístupňujeme široké možnosti úprav analytických modelov a vizualizácii aj výkonným manažérom a ostatným pracovníkom bez nutnosti asistencie IT oddelenia alebo externého dodávateľa.

  • Dátové analýzy
  • Podklady pre rozhodovanie
  • Identifikácia trendov
  • Definovanie a sledovanie KPI

Dizajn a implementácia

Naša implementácia cloudových služieb zahŕňa dizajn, inštaláciu, vývoj, migráciu dát, testovanie a nasadenie do produkčného prostredia. Na základe úvodnej business analýzy navrhneme klientovi najvhodnejšie riešenie a pripravíme plán implementácie. Zabezpečíme potrebné licencie, nainštalujeme a nakonfigurujeme serverovú infraštruktúru, vytvoríme užívateľské a e-mailové kontá, upravíme business aplikácie podľa priorít z katalógu požiadaviek a vykonáme migrácie existujúcich dát. Pred nasadením do produkčného prostredia celé riešenie komplexne interne otestujeme a odovzdáme po akceptácii klientom.

  • Komplexná inštalácia
  • Vytvorenie používateľských účtov
  • Migrácia dát
  • Servisné balíky na mieru

Konfigurácia a úpravy

Každý klient má špecifické požiadavky, preto prispôsobujeme vybrané riešenie tak, aby plne vyhovovalo vašim požiadavkám. Vyberieme a nakonfigurujeme aplikácie z dostupného portfólia podľa toho, čo najviac využívate a je pre vás relevantné. Vytvoríme špecifické skupiny používateľov odpovedajúce štruktúre vašich interných oddelení alebo pracovných tímov a priradíme im konkrétnych používateľov. V rámci aplikácie SharePoint nakonfigurujeme štruktúru hlavnej stránky, vytvoríme jednotlivé podstránky a nastavíme obsah a požadované SharePoint aplikácie.

  • Konfigurácia Dynamics 365
  • Konfigurácia Microsoft SharePoint
  • Konfigurácia MS Exchange
  • Konfigurácia MS Azure

Migrácia do cloudu

Klientom poskytujeme migráciu ich kompletnej firemnej ICT infraštruktúry do cloudu, vrátane migrácie existujúcich e-mailových schránok, užívateľských skupín, dokumentov ale aj celých SharePoint sídel. Pre rozsiahle migračné projekty pripravujeme plán migrácie s identifikáciou rizík a takisto je nutná detailná technická príprava existujúceho prostredia aj cieľovej infraštruktúry. Podporujeme migrácie z nasledovných platforiem a služieb: Google Apps Suite, Novell GroupWise, IBM Domino – Lotus Notes, Zimbra, Scalix, Google Drive, Box, Dropbox ako aj z Enterprise archívov EMC, a Symantec.

  • Migrácia ICT infraštruktúry
  • Migrácia dokumentov
  • Migrácia e-mailov do MS Exchange
  • Podpora rôznych platforiem

Audit

V rámci auditu informačného systému preverujeme hardware, softvér, spôsob nakladania s informáciami, bezpečnosť a prevádzkovú dokumentáciu informačného systému. Výsledkom posúdenia existujúceho riešenia sú odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a k optimalizácii využívania ICT prostriedkov vo vašej spoločnosti. Takýmito odporúčaniami môže byť napríklad upgrade na najnovšiu verziu aplikačného softvéru alebo migrácia na cloudové služby. V rámci procesného auditu zanalyzujeme súčasné procesy vo vašej organizácii a navrhneme riešenia pre dosiahnutie stanovených cieľov.

  • Analýza ICT infraštruktúry
  • Bezpečnostný audit
  • Stanovenie odporúčaní
  • Optimalizácia procesov

Zálohovanie dát

Firemné dáta sú dnes uchovávané prevažne v digitálnej podobe ako súbory na dátových nosičoch a musia byť vhodne chránené proti strate a zneužitiu. Zálohovanie kritických dát je možné vyriešiť niekoľkými spôsobmi, avšak najčastejšie je to vytvorenie kópie na iné dátové médium s použitím vlastných ICT prostriedkov alebo cloudovej služby. Klientom ponúkame automatizované zálohovanie dát do cloudovej infraštruktúry, ktorého výhodou je odolnosť voči živelným pohromám, flexibilne škálovateľný dátový priestor, vysoká úroveň zabezpečenia dátového centra a možnosť práce s dátami alebo ich obnova aj pri vážnom výpadku lokálnej infraštruktúry.

  • Automatizované zálohovanie
  • Neobmedzený dátový priestor
  • Vysoká miera zabezpečenia
  • Dostupnosť dát

Školenia

Klientom a potenciálnym záujemcom o naše cloudové produkty a služby poskytujeme školenia, kde ich oboznámime s prácou v prostredí Microsoft Dynamics 365, Microsoft SharePoint, Microsoft Office 365 a v online verziách Microsoft Word, Excel, Outlook. Naučíme ich pracovať s týmito aplikáciami cez webové rozhranie prehliadača, vysvetlíme možnosti a limitácie týchto aplikácií. Takisto preberieme na príkladoch z firemnej praxe spôsoby využitia cloudového úložiska dát OneDrive a jeho synchronizáciu s lokálnym úložiskom, komunikáciu cez aplikáciu Skype ako aj možnosti platformy Microsoft SharePoint na správu dokumentov a vytváranie firemných portálov. Po dohode je možné pripraviť školenie na mieru, napr. pre jednotlivcov alebo aj skupinu zamestnancov.

  • Microsoft Dynamics 365
  • Microsoft SharePoint
  • Office 365 a OneDrive
  • Pre jednotlivcov aj skupiny

Quick Support

smartiot-support